Het Cirpa® concept is aantoonbaar circulair

De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan het aantoonbaar circulair maken van onze bedrijfsvoeringen. Dit hebben wij met het Cirpa® concept weten te realiseren. Dit door niet alleen aan de voorkant bezig te zijn met het verduurzamen, maar juist ook het sluiten, of beter gezegd het niet sluiten van de keten. Wij hebben o.a. gekeken  naar zowel het verduurzamen van onze producten, maar ook de afvalkant hebben we goed in kaart weten te brengen. Een heel groot deel van de sandwichpanelen wordt op dit moment aan het einde van de gebruiksduur gestort of gerecycled. Hierdoor verbruiken we nog steeds onnodig kostbare grondstoffen! Producten die nog goed zijn en  nog voor een (on) bepaalde tijd opnieuw ingezet kunnen worden in de keten. Hiervoor heeft Cirpa® ingezet op een 100% ketensamenwerking en kunnen wij aantoonbaar  inzetten op hergebruik en is recycling voor ons plan B.
Cirpa
® gaat voor het hoogst haalbare op het gebied van duurzaamheid.

Wat is een circulaire bouweconomie?

Momenteel maken we een transitie door van een Lineaire­ naar een Circulaire Bouweconomie.
Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens, dier en de aarde, ook voor de volgende generaties. De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur­ en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan.
Het doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.Het einddoel in 2050 – een bouweconomie die volledig circulair is – betekent dat we er dan in slagen om te voorzien in de sociaaleconomische behoeften aan huisvesting en infrastructuur zonder daarbij de draagkracht van de aarde te overschrijden in de vorm van uitputting, CO
2­uitstoot, vervuiling, biodiversiteitsverlies en andere milieuschade. Hierbij is er geen sprake van afwenteling in de tijd, naar andere landen of verlies van andere sociaaleconomische waarden, zoals leveringsrisico’s, ten gevolge van de Circulaire Bouweconomie

 

 

 

 

 Meetbaar

Niets is zo mooi als toonaangevende stappen te maken. Cirpa® vindt het daarom van belang dat een Circulaire Bouweconomie ook meetbaar is. Wij hebben
ervoor gekozen om van onze circulaire sandwichpanelen EPD’s op te stellen. Een EPD geeft u als opdrachtgever inzicht in de duurzaamheid van onze producten
over de gehele levenscyclus. Cladding Point B.V. stuurt door middel van de EPD’s op een duurzamer product, waarbij er continu verbeterd wordt door naar de interne processen van onze duurzame sandwichpanelen te kijken. Hiermee kunnen wij u als klant garanderen dat ons product bijvoorbeeld met hernieuwbare energie is vervaardigd en dat er ten alle tijden wordt gekeken naar toepassing van duurzame grondstoffen.


Nationale Milieudatabase (NMD)

De Nationale Milieudatabase (NMD) is in het leven geroepen om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in de Nederlandse
context te kunnen maken. Deze database wordt beheerd door Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD). Dit is een onafhankelijke organisatie
die naast deze database ook de Bepalingsmethode beheert en onderhoudt. Stichting NMD onderhoudt en borgt de kwaliteit van een systeem met de
Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ en een neutrale, onafhankelijke milieudatabase, waarin milieudata over bouwstoffen, bouwmaterialen en
gebouwinstallaties is opgeslagen. Dit doet zij in afstemming met, en met commitment van alle belanghebbende partijen.
Cladding Point B.V. is opgenomen in de NMD met haar circulaire sandwichpanelen van de Business Line en Brucha, in de hoogste klasse!

 

Environmental Product Declaration (EPD)

De Environmental Product Declaration, of afgekort EPD, is een veelal geverifieerde verklaring van de milieu-impact van een product. Een Life Cycle Assessment,
afgekort LCA, vormt de basis van de EPD. Omdat Cirpa
® staat voor zekerheid, zijn onze voornaamste producten voorzien van een EPD. U treft hierin de impact
van het vervaardigen van de sandwichpanelen, het assemblageproces, de benodigde verpakkingsmaterialen en logistiek, de levensduur en het scenario voor
het einde van de levensduur. In Nederland gebruiken we de EPD’s ook om te berekenen hoeveel milieuschade een gebouw veroorzaakt ten opzichte van haar
omgeving. Dit wordt gedaan in de Milieu Prestatie Gebouwen, of afgekort MPG. De EPD’s vormen de rekenbladen voor de MPG en ook in deze berekening
kunt u onze producten terugvinden. Door de circulaire sandwichpanelen van Cirpa
® te selecteren verlaagt u de milieuschade van uw gebouw.

 

Life Cycle Assessment (LCA)

Milieugerichte LCA (Life Cycle Analyses)is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen
via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van
ketenanalyse.

Bij een LCA kijken we naar de vier levensstadia van een product:
A. Productie en assemblage
B. Gebruik
C. Einde levensduur
D. Voordelen en belastingen buiten de systeemgrens
Uit de LCA van Cladding Point B.V. blijkt onze vermindering van de milieu-impact en plaatsten ons hierdoor in de hoogste klasse in de Nationale Milieudatabase.


Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

De MPG is verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning en voor het behalen van een duurzaamheidscertificaat en geeft de milieubelasting van het
materialen weer, die in het gebouw worden toegepast. Momenteel is de MPG verplicht voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen (>100m
2). De
maximale MPG voor woningen is 0,8 en voor kantoren is deze 1,0. Voor het klimaatakkoord van Parijs zal deze MPG een steeds lagere maximale score moeten
hebben. Hiervoor is het dus noodzakelijk dat we bij het ontwerp van een nieuw pand kiezen voor materialen met een zo laag mogelijke milieu-impact. Cirpa
®
heeft een wezenlijk aandeel in het verlagen van de milieu-impact van maar liefst 40% in vergelijking met de meeste sandwichpanelen in de markt.
Concreet wilt de overheid de MPG voor nieuwe woningen en kantoren omlaag brengen naar 0,5 (in 2025) en die norm ook gaan toepassen in het onderwijs,
de gezondheidszorg en bij verbouw. Het toepassen van biobased isolatiematerialen kan al vanaf 1 januari 2024 rekenen op extra subsidie (ISDE)

Voor het klimaat
Voor het klimaat

Verantwoord ondernemen
Verantwoord ondernemen

Circulaire economie
Circulaire economie

Samen bouwen
Samen bouwen

Cirpa® en BREEAM-NL


BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is ontwikkeld in Engeland door BRE. In 2009 is BREEAM-NL ontwikkeld door Dutch Green Building Council, een variant die is toegespitst op de Nederlandse markt. BREEAM-NL zorgt voor een duurzamere, gezondere en daarmee toekomstbestendige gebouwde omgeving. Een BREEAM project levert aan de gebouweigenaar een eindscore/certificering op in 5 gradaties; Pass, Good, Very Good, Good, Excellent en Outstanding. Afhankelijk van het aantal punten per gebouw-aspect levert u dit financieringsvoordeel en een lagere gebouwafschrijving op. In de gehele bouwsector vind een grote verandering plaats. Er wordt steeds verder gekeken naar de toekomst i.p.v. de standaard levenscyclus van een gebouw. Door te werken met de sandwichpanelen van Cladding Point B.V. bieden wij u producten die bestaan uit duurzame materialen, die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd volgens de BES 6001 (Excellent) certificering. Ook worden onze producten aantoonbaar binnen het Cirpa® concept door Hans van der Meijs B.V. hergebruikt in nieuwe gebouwen.

Door onze gunstige EPD’s, terugnamegarantie, hergebruik, BES 6001(Excellent) certificaat en het Managementsysteem ISO 14001 verlaagt u direct de milieuschade en behaalt u een optimaal rendement voor uw MPG berekening en het BREEAM duurzaamheidscertificeringssysteem

Cradle to Cradle is een raamwerk waarbinnen bedrijven hun producten en processen verbeteren richting positieve impact op duurzaamheid. De filosofie achter Cradle to Cradle (van wieg tot wieg, ofwel: kringloop) is dat alle materialen na gebruik in een product nuttig inzetbaar zijn in een ander product. Het uiteindelijke streven is dat materialen en producten een positieve voetafdruk hebben, in plaats van een negatieve.

BES 6001 is een door BRE Engeland ontwikkelde certificeringsmethodiek speciaal gericht op de onderbouwde herkomst van materialen (responsible sourcing). Voor producenten van bouwproducten is dit de gangbare norm die de duurzaamheid beoordeelt. Het gaat dan om de eigen bedrijfsprocessen zoals inkoop en productie, maar ook om de duurzaamheid van de keten.

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Circular Organisation for Rebuild


Wij geloven in de “circulaire economie” als nieuw economisch model en juichen alle ontwikkelingen in deze transitie toe. Daarom pleiten wij voor een nieuwe vorm van circulair bouwen, waar gebiedsontwikkeling en de grondstof schaarste als belangrijkste pijlers bovenaan staan. In onze ogen zal dit vooral bestaan uit samenwerking met partners zoals Cladding Point en Hans van der Meijs.

Directie AdviesbureauCOR